منبع کویلی

منبع کویلی یا منبع کوئلی یک مخزن استوانه ای و چند لوله مسی همان کویل تشکیل شده است که به دو صورت منبع کویل دار ایستاده و افقی ساخته می شود.

در حال نمایش یک نتیجه