دیگ بخار ایستاده ( عمودی )

دیگ بخار ۵ تن ( پنج تن )

دیگ بخار کوچک